in english luftkvalitet | prototyperspecifikationer | kontakt
header
THOR Modellen
De data som luftkvalitets indikatoren baseres på, beregnes og indsamles af DMUs (Danmarks Miljø undersøgelser) afdeling for atmosfærisk miljø.

Modellen kaldet THOR er et integreret luftforurenings system, der kan beregne luftforureningen aktuelt og levere prognoser tre dage frem i tiden med stor sikkerhed. Systemet inddrager data fra lokale og regionale forureningskilder og kan beskrive forureningsniveauet ned til den enkelte gade i byen.

Miljø kontrollen
I københavn er det Miljøkontrollen der formidler disse data på denne hjemmeside. Der opereres med 5 forureningsniveauer: varsling, høj, over middle, middlel og under middel. Det samme system bruges i dette projekt
:.

Målinger
Luftmålingerne foretages på Københavns mest trafikerede gadestrækning; H.C. Andersens Boulevard med en døgntrafik på ca. 70.000 køretøjer. Sammenholder man disse målinger med prognoserne fra THOR viser modellen sig at holde stik.
målestation

Skadelige Stoffer
Kuldioxid CO2,  bidrager til den globale opvarmning
Kulmonoxid CO, fra benzinbiler erstatter ilt i blodet
kvælstofoxider NOx, Kan give sundhedsproblemer, især for folk med astma eller bronkitis.
Ozon O3: Dannes pga. forurening fra industri og trafik. Giver åndedrætsbesvær.
Partikler: Kommer især fra dieselkøretøjer.. Kan især give gener for folk med luftvejs- eller hjerteproblemer.


Links om luftkvalitet
THOR
Luftudsigten i København på nettet
Luftforureningens historie (pdf)

Aktuelt
Der har på det seneste være meget debat i medierne her er et udvalg fra Politiken.dk

Partikelforurening koster liv
af Rasmus Thirup Beck

Afgifter bremser partikelfiltre til biler
af Rasmus Thirup Beck

Partikelfiltre kan spare samfundet for millioner
af Ida Ebbensgaard og Rasmus Thirup Beck

En cykeltur i København skader blodet
af  Anders Børsmose

Målinger af luftforurening er ofte misvisende
af  Morten Jastrup

Hvad kan der gøres?
Der er især to tiltag som forventes at kunne regulere forureningen til et rimeligt niveau i byerne: miljøzoner og partikelfiltre til dieselbiler og lastvogne

Miljøzoner
London er en af de første europæiske storbyer der regulerede trafikken i centrum af byen, med gode resultater til følge. Der er nu 30% mindre kødannnelse og rejsetiden i zonen er faldet med 14%,  Der er sket et fald på 35% i antallet af privatbiler inden for zonen og passagerantallet i bilerne er steget med 10%. Den offentlige transport fungerer bedre og med færre forsinkelser. De fleste europæiske storbyer arbejder nu på at følge op på disse erfaringer og indføre lignende ordninger. I københavn mangler disse tiltag opbakning fra den siddende regering.

Partikelfiltre
"Salget  af dieselbiler eksploderer" var en overskrift fra Berlingske for nyligt. Salget er steget med 25% inden for det seneste år, det skyldes især de pt høje benzinpriser. En dieselbil udleder 5-7 gange flere skadelige partikler end en benzinbil.
Miljøzonen kombineret med partikelfiltre til dieselkøretøjer forventes at være den mest effektive måde at nedbringe forureningen på. Begge tiltag kræver politiske indgreb.

Hvad kan man selv gøre?
Miljøkontrollen har en række anbefalinger

På hjemmesiden kan man også læse: Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter i forbindelse med en miljøzone i København, af  Birthe Busch Thomsen
læs rapporten her (pdf)
397 397